Denbighshire School Meals

Holiadur Cynradd

Mae’r Gwasanaethau Arlwyo yn edrych yn barhaus i wella’r gwasanaeth mewn ysgolion. Byddem yn gwerthfawrogi eich sylwadau chi a sylwadau eich plant drwy lenwi’r holiadur hwn. Bydd eich cyfraniad yn ein helpu i sicrhau boddhad cwsmeriaid. Mae eich barn yn bwysig i ni i’n helpu i ddatblygu’r gwasanaeth arlwyo yn eich ysgol ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i Cymerwch y Holiadur Uwchradd.

  Enw’r Ysgol*

  Enw’r Dref/Pentref:

  Grŵp Blwyddyn

  E-bost*

  1. A yw eich plentyn ar hyn o bryd yn cymryd cinio ysgol?

  2. Os ydych wedi ateb 'Ydi' i gwestiwn 1, ticiwch pa mor aml y byddwch yn defnyddio'r gwasanaeth.

  3. Os nad yw eich plentyn ar hyn o bryd yn defnyddio'r gwasanaeth, nodwch y rheswm/rhesymau pam isod.

  4. Pa un o'r materion canlynol yn eich barn chi yw’r mwyaf pwysig?

  Nodwch trwy roi cylch o amgylch y rhif priodol (lle mae 1 yn lleiaf pwysig i chi a 5 yn fwyaf pwysig i chi)

  Gwerth am arian

  Ansawdd bwyd

  Cydbwysedd maethol/bwyta'n iach

  Dewis ar gael bob dydd

  Cyflymder y gwasanaeth

  Talu am brydau ysgol

  5. Beth yw hoff eitemau bwyd eich plentyn? (Yn yr ysgol ac adref) Nodwch

  6. Pam mae eich plentyn yn cael cinio ysgol? Nodwch

  7. Sut y gallem annog eich plentyn i aros am ginio ysgol? Nodwch

  8. Beth fyddech chi'n hoffi ei weld gan y gwasanaeth arlwyo yn y dyfodol? Nodwch

  9. Unrhyw sylwadau eraill yr hoffech eu gwneud.

  10. Yn gyffredinol, ydych chi:

  I'W GWBLHAU GYDA'CH PLENTYN

  11. Beth mae eich plentyn yn ei feddwl am ei ginio ysgol, h.y. sut y mae'r prydau yn edrych, blas, ac ati.

  12. A yw'r merched cinio yn gyfeillgar ac yn gymwynasgar?

  13. A yw eich ystafell fwyta yn amgylchedd braf?

  14. A yw maint dognau yn iawn?

  15. A oes digon o ddewis?

  DIOLCH AM LENWI’R HOLIADUR HWN

  * yn dangos maes gorfodol

  MENU