Denbighshire School Meals

Holiadur Uwchradd

Mae’r Gwasanaethau Arlwyo yn edrych yn barhaus i wella’r gwasanaeth mewn ysgolion. Byddem yn gwerthfawrogi eich sylwadau chi a sylwadau eich plant drwy lenwi’r holiadur hwn. Bydd eich cyfraniad yn ein helpu i sicrhau boddhad cwsmeriaid. Mae eich barn yn bwysig i ni i’n helpu i ddatblygu’r gwasanaeth arlwyo yn eich ysgol ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i fynd â’r Holiadur Cynradd.

  Your Email (required)

  Enw’r Ysgol*

  Enw’r Dref/Pentref:

  Grŵp Blwyddyn

  1. Faint ydych yn ei wario fel arfer amser cinio?

  2. Beth ydych yn ei brynu fel arfer amser cinio?

  3. A ydych yn defnyddio unrhyw rai o’r canlynol ar gyfer eich cinio?

  4. Sut ydych yn graddio’r gwasanaeth presennol?

  Nodwch trwy amlygu’r rhif priodol os gwelwch yn dda (ble mae 1 yn lleiaf pwysig a 6 yn fwyaf pwysig ichi)

  Gwerth yr Arian

  Prisiau gwerthu

  Ansawdd y Bwyd

  Faint a ganiateir ichi am bryd am ddim

  Cydbwysedd Maethol/Bwyta’n Iach

  Amrediad y dewis sydd ar gael

  Maint y dognau

  Cyflymder y gwasanaeth

  Mannau bwyta

  Amser sydd ar gael ichi fwyta eich cinio

  5. Sut fyddech yn graddio ein staff sy’n darparu’r gwasanaeth ichi?

  Cwrteisi/Cymwynasgarwch

  Effeithiolrwydd

  Cyfeillgarwch

  6. Sut fyddech yn graddio’r Cynorthwywyr Lles sy’n eich goruchwylio?

  Cwrteisi/Cymwynasgarwch

  Effeithiolrwydd

  Cyfeillgarwch

  DIOLCH AM LENWI’R HOLIADUR HWN

  * yn dangos maes gorfodol

  MENU